Όροι Χρήσης

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου του winefair.cava800.gr πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζεται ή εμποδίζεται η χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του winefair.cava800.gr, να έχουν προσβλητικό χαρακτήρα ή να είναι ποινικά κολάσιμες.

Γενικοί Όροι

O διαδυκτιακός τόπος winefair.cava800.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσα από τον παρόντα ιστότοπο. Αναλαμβάνει επίσης την υποχρέωση να ενημερώνει την παρούσα ιστοσελίδα εγκαίρως, για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους αυτούς.

O διαδυκτιακός τόπος winefair.cava800.gr δεσμεύεται όσον αφορά την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αναγράφονται στον ιστότοπο winefair.cava800.gr, στο βαθμό που αυτές είναι πρωτογενείς πληροφορίες προερχόμενες από το ίδιο και τους συνεργάτες του. O διαδυκτιακός τόπος winefair.cava800.gr όμως, πέραν των πρωτογενών πληροφοριών, αναμεταδίδει και αναπαράγει πληροφορίες από έγκυρα και αξιόλογα μέσα τα οποία έχει λεπτομερώς αξιολογήσει. Εν τούτοις δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για την πληρότητα και την εγκυρότητα πληροφοριών τρίτων πηγών που αναπαράγονται ή αναμεταδίδονται από τον O διαδυκτιακό τόπο winefair.cava800.gr καλή τη πίστη.

Πνευματική Ιδιοκτησία

O διαδυκτιακός τόπος winefair.cava800.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα του Κάβα 800. Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων (web pages) (άρθρων, περιγραφών προϊόντων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, κειμένων, άρθρων κλπ. αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του winefair.cava800.gr και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου για οποιονδήποτε λόγο και με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια ή έγκριση του winefair.cava800.gr.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα του διαδυκτιακόυ τόποu winefair.cava800.gr, των προϊόντων και υπηρεσιών του winefair.cava800.gr και των συνεργατών, παραγωγών και αντιπροσώπων, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και η εμφάνισή τους στον παρόντα ιστότοπο επ’ ουδενί συνιστά ή επιτρέπει την ελεύθερη χρήση τους, αναπαραγωγή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την άδεια των ιδιοκτητών τους.

Προστασία Προσωπικού Απορρήτου

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη ή και χρήστη των υπηρεσιών του winefair.cava800.gr διέπεται από όρους του παρόντος καθώς και υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Νόμου 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Cookies

O διαδυκτιακός τόπος winefair.cava800.gr δε χρησιμοποιεί μόνιμα cookies (persistent cookies) για να συγκεντρώσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών κατά την πλοήγηση του επισκέπτη στο δικτυακό του τόπο. Εν τούτοις, ορισμένες ιστοσελίδες του διαδικτυακού τόπου μπορεί να χρησιμοποιούν προσωρινά (session) cookies, τα οποία διαγράφονται μόλις ο Browser του επισκέπτη ή και χρήστη κλείσει και τερματιστεί η σύνδεσή του με το διαδικτυακό τόπο του winefair.cava800.gr

 

IP Addresses (“Διευθύνσεις IP”)

 

Η διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ του επισκέπτη ή και χρήστη έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στον διαδυκτιακό τόπο winefair.cava800.gr αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων ή για την προστασία από κακόβουλες επιθέσεις προς τον διαδυκτιακό τόπο winefair.cava800.gr, υπόκεινται δε στους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων που περιγράφονται προηγουμένως.

 

Ευρωπαϊκός Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR) (ΕΕ) 2016/679 είναι ένας κανονισμός της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία δεδομένων και την ιδιωτική ζωή για όλα τα άτομα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Αφορά επίσης την εξαγωγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ. Το GDPR στοχεύει πρωτίστως στον έλεγχο των πολιτών και των κατοίκων σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα και στην απλούστευση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος για τις διεθνείς επιχειρήσεις με την ενοποίηση του κανονισμού εντός της ΕΕ.

 

Αντικαθιστώντας την οδηγία για την προστασία των δεδομένων, ο κανονισμός περιέχει διατάξεις και απαιτήσεις σχετικά με την επεξεργασία πληροφοριών προσωπικής ταυτοποίησης των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι επιχειρηματικές διαδικασίες που χειρίζονται τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να δημιουργούνται με προστασία της ιδιωτικής ζωής από το σχεδιασμό και από προεπιλογή, πράγμα που σημαίνει ότι τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται με ψευδώνυμο ή πλήρη ανωνυμοποίηση και να χρησιμοποιούν τις υψηλότερες ρυθμίσεις απορρήτου από προεπιλογή, έτσι ώστε τα δεδομένα να μην είναι διαθέσιμα δημοσίως ρητή συγκατάθεση και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός θέματος χωρίς την αποθήκευση χωριστών πληροφοριών. Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός εάν γίνεται σύμφωνα με νόμιμη βάση που καθορίζεται από τον κανονισμό ή εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο επεξεργαστής έχει λάβει ρητή συγκατάθεση από τον κάτοχο δεδομένων. Η επιχείρηση πρέπει να επιτρέπει την ανάκληση αυτής της άδειας ανά πάσα στιγμή.

 

Ένας επεξεργαστής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να γνωστοποιεί με σαφήνεια ποια δεδομένα συλλέγονται και πώς, γιατί γίνεται η επεξεργασία τους, πόσο καιρό διατηρούνται και αν αυτά μοιράζονται με τρίτους. Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να ζητούν ένα φορητό αντίγραφο των δεδομένων που έχουν συλλεχθεί από έναν επεξεργαστή σε κοινή μορφή και το δικαίωμα να διαγραφούν τα δεδομένα τους κάτω από ορισμένες συνθήκες. Οι δημόσιες αρχές και οι επιχειρήσεις των οποίων οι κύριες δραστηριότητες επικεντρώνονται στην τακτική ή συστηματική επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καλούνται να προσλάβουν έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (DPO), ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της συμμόρφωσης με το GDPR. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναφέρουν τυχόν παραβιάσεις δεδομένων εντός 72 ωρών, εάν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο ιδιωτικό απόρρητο των χρηστών.

 

Εκδόθηκε στις 14 Απριλίου 2016 και μετά από μια μεταβατική περίοδο δύο ετών καθίσταται εκτελεστή στις 25 Μαΐου 2018. Επειδή το GDPR είναι κανονισμός και όχι οδηγία, δεν απαιτεί από τις εθνικές κυβερνήσεις να εγκρίνουν νομοθετικές πράξεις και είναι άμεσα δεσμευτικές και ισχύει.